انتقال نیرو

تصویر: 

تولید و بازسازی انواع تراکشن موتورهایACو DC و ماشینهای الکتریکی
گروه صنعتي فن

انتقال نیرو

شرکت سهامی کابرو در سال ۱۳۸۱ با هدف ارائه خدمات تخصصی

صنایع عمومی
انتقال نیرو