دیگر ابزارها

تصویر: 

انواع تجهییزات آبکاری-ورن گایت و گرمدن آبکاری و خشک کاری

دیگر ابزارها

دستگاه رنگ پاش سایکلون کوره

دیگر ابزارها

مخزن زنگ جهت پاشش رنگ مولتی کالر

دیگر ابزارها

ارائه کننده مواد اولیه-تجهیزات و دانش آبکاری و پرداختکاری(واردات-تولید-توزیع)

دیگر ابزارها

تولید و تبدیل کننده انواع سنباده های صنعتی

دیگر ابزارها