سیستم روغن کاری و قطعات

تصویر: 

شرکت سامفر با بیش از دو دهه سابقه در زمینه طراحی و تولید انواع سوئیچ و سنسورهای الکتریکی و مکانیک

سیستم ترمز
سیستم روغن کاری و قطعات
سایر قطعات خودرو

فشنگی روغن پیکان-فشنگی روغن پژو-فشنگی روغن روآ-فشنگی روغن پراید-فشنگی آب پیکان-سرسبز-سه فیش-فشنگی

سیستم روغن کاری و قطعات