قطعات ابزار

تصویر: 

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺴﻮز ﺳﻤﯿﺮم در ﺳﺎل ۱۳۷۷ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.

سنگ و مواد معدنی
قطعات ابزار
سنگ و مواد معدنی