خدمات آموزشی

تصویر: 

مشاوره، آموزش و خدمات  مهندسي نرم افزار

مشاوره دادن
خدمات آموزشی

درحوزه نفت ونیرو:انجام مطالعات راهبردی وتخصصی،تدوین واجرای مشترک باصنعت و دانشگاه،ایجاد هسته های

مشاوره دادن
خدمات آموزشی

اجرا- مشاوره- نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق

خدمات آموزشی
لوازم اطفاء حریق وآتشنشانی

آموزش سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق و آشکارسازي گاز

خدمات آموزشی

آموزش‌هاي تخصصي صنعت برق، نفت، گاز و پتروشيمي

خدمات آموزشی

تحقيق و پژوهش در زمينه اقتصاد انرژي، مديريت و منابع انساني، و فن آوري

خدمات آموزشی

آموزش دوره هاي فني و مهندسي

خدمات آموزشی

انرژي و محيط زيست. مميزي انرژي. انرژيهاي تجديدپذير. تجهيزات ثابت و دوار.

خدمات آموزشی

پژوهشي - تحقيقاتي - آموزشي

خدمات آموزشی

علمي پژوهشي در زمينه علوم پليمري و پتروشيميايي

خدمات آموزشی

صفحه‌ها