زنبورداری

تصویر: 
کشاورزی و غذا

 تولید عسل، بسته بندی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی

عسل
زنبورداری
زنبورداری
زنبورداری