قطعات ابزار

تصویر: 
ماشین آلات، ابزار، آزمایشگاه

گروه تمام صنعت، در سال ۱۳۷۲ به منظور پاسخگويی به نیاز جامعه صنعتی کشورمان در زمینه تامین قطعات و

تجهیزات مشترک آزمایشگاهی
ترمز صنعتی
قطعات ابزار

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺴﻮز ﺳﻤﯿﺮم در ﺳﺎل ۱۳۷۷ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.

سنگ و مواد معدنی
قطعات ابزار
سنگ و مواد معدنی