کود و سموم

تصویر: 
کشاورزی و غذا

تولید و بسته بندی  قارچ و کمپوست

قارچ ها
کود و سموم

تولید محصولات ارگانیک، ورمی کمپوست، قارچ خوراکی و صنایع وابسته

کود و سموم
قارچ ها

توزیع و فروش نهاده های کشاورزی ارگانیک، مشاوره و نظارت باغات مرکبات و زراعی

مشاوره دادن
کود و سموم

ارائه کننده انواع سوپرجاذب های اروپایی

کود و سموم

تولید کننده سموم و کودهای شیمیایی

مواد شیمیایی
کود و سموم

کود ارگانیک با منشا بافت حیوانی مینرال بیوژنیک و گیاه دریایی

کود و سموم

تولید کودهای ارگانیک

کود و سموم

تولید انواع کودهای آلی و گوگردی

کود و سموم

تولید کمپوست سلولزی- ورمی کمپوست و اسید هیومیک

کود و سموم

قارچ کش- باکتری کش ارگانیک- بردوفیکس و بردو دوقلو

کود و سموم

صفحه‌ها